Населението на града и региона продължава да застарява

Към 31 декември 2020 г. населението на област Варна е 470 124 души, което представлява 6.8% от населението на България и нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София (столица) (1 308 хил. души) и Пловдив (666 хил. души), и преди област Бургас (410 хил. души). Това показват последните данни на Териториалното статистическо бюро на НСИ. В сравнение с 2019 г. населението на областта през 2020 г. се увеличава с 239 души, или с 0.1%.

Мъжете са 228 625 (48.6%), а жените – 241 499 (51.4%), или на 1 000 мъже се падат 1 056 жени. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 91 195, или 19.4% от населението на областта. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 5.0 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 22.6%, а на мъжете – 16.0%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея е по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2020 г. децата до 15 години са 71 454, или 15.2% от общия брой на населението в област Варна. Спрямо 2019 г. този дял остава непроменен. Общият коефициент на възрастова зависимост в област Варна е 52.9%. За сравнение, през 2005 и 2019 г. този коефициент е бил съответно 40.8 и 52.6%.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която през 2020 г. достига 42.5 години. Процесът на застаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 42.1 години, а в селата – 44.7 години.

Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2020 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 6 месеца за жените и 64 години и 3 месец за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Варна към 31.12.2020 г. е 290 191 души, или 61.7% от населението в областта, като мъжете са 150 806 души, а жените – 139 385 души. Трудоспособното население се увеличава с 468 души, или с 0.2% спрямо предходната година.

Към края на 2020 г. над трудоспособна възраст са 103 841 души, или 22.1%, а под трудоспособна възраст – 76 092 души, или 16.2% от населението на областта.

Към 31.12.2020 г. в градовете на област Варна живеят 390 916, или 83.2%, а в селата – 79 208, или 16.8% от населението на областта. Населените места в област Варна са 159, от които 11 са градове и 148 – села. Към края на годината няма населени места без население.

В 10, или в 6.3% от населените места на областта живеят от 1 до 49 души включително. В съответствие с административно-териториалното устройство област Варна е разделена на 12 общини.

Най-малка по брой на населението е община Бяла, в която живеят 3 402 души, или 0.7% от населението на областта, а най-голяма е община Варна – 341 516 души (72.6%). Спрямо предходната година, с изключение на общините Варна, Вълчи дол и Дългопол, в останалите 9 общини на областта е регистрирано увеличение на населението, като то е най-голямо в община Суворово – с 9.2%, а най-малко в община Белослав – с 0.2%.