Направиха първа копка за канализацията на „Ален мак“

 

Първа копка за изграждането на канализационната мрежа в СО „Ален мак“ бе направена миналата седмица в присъствието на Пейчо Пейчев, зам.-кмет на Община Варна, Тодор Йотов – областен управител на Варна, Златка Танева – ръководител на проекта. Инвестицията е част от втория етап на мащабния проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в Златни пясъци, който е на обща стойност 37,1 млн. лв. Той е по ОП „Околна среда“, като съфинансирането на Община Варна е 8,4 млн. лв.


Пейчо Пейчев припомни, че предстои изграждане на 4 главни гравитачни битови канализационни клона с обща дължина около 5 км, с 265 отклонения. Отпадъчните води от тях ще бъдат включени в действащи колектори, заустени в ПСОВ „Златни пясъци“. „С реализацията на този проект ще бъде направена и превенция на свлачищните процеси в района“, каза той.
Продължава работата и по проектирането на пречиствателната станция в Златни пясъци, която след реконструкцията и разширението ще може да поема натоварване до 72 122 еквивалент жители. Ще бъде осигурено необходимото пречистване на отпадните води, включително отстраняването на общ азот и фосфор. След това те ще бъдат отвеждани чрез дълбоководното заустване, изградено през 2014 г., на 2200 м в морето. Очаква се новата пречиствателна станция да е готова за сезон 2019.