Напомняне: До края на април данъците са с 5% отстъпка

Съобщенията за задължения към Община Варна за 2018 година са изготвени и разпратени до данъкоплатците, съобщиха от дирекция „Местни данъци“. До 30 април предплатилите за цялата година данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства, ползват 5% отстъпка. За останалите плащането става на две равни вноски: първата – до 30.06., а втората – до 31.10.2018 г.

Патентният данък се заплаща на 4 равни вноски, както следва: до 31.01., до 30.04., до 31.07. и до 31.10.2018 г. Дължимият туристически данък за календарния месец се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Възможностите за плащане на местни данъци и такси към Община Варна са следните:

На касите на дирекция „Местни данъци”, разположени на следните адреси:

– бул. ”Сливница” No 191 (сградата на Изчислителен център):

9-17.30 ч.

– бул. ”Ген. Колев” No 92 (район Приморски) 9 – 17.30 ч.

– Площад „Мусала” – „Информационен център“, 9 – 17 ч.

– Община Варна, бул. “8-и приморски полк” 43 (Информационен център Община Варна) с работно време 9 – 17 ч.

– „Аспарухово“ – ул. “Народни будители“ №2, 9-17 ч;

Внедрени терминални устройства за плащане с банкови карти (ПОС терминал) има в следните офиси на дирекцията:

– бул. ”Сливница” No 191 (сградата на Изчислителен център);

– бул. ”Ген. Колев” No 92 (район „Приморски“);

– Площад „Мусала” – Информационен център.

Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна.

Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна

IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00

BIC:CECBBGSF

Код за вид плащане:

Патентен данък 44 14 00

Данък върху недвижимите имоти 44 21 00

Такса за битови отпадъци 44 24 00

Данък върху превозните средства 44 23 00

Туристически данък 44 28 00

На касите на „Информационно обслужване” АД – клон Варна, разположени на следните адреси: Маркет Варна, ул. „Иван Срацимир“ № 2 (Колхозен пазар до Билла), 8.30-12.30 и 13-16.30 ч. и офис „Веолия Енерджи Варна“, ул. “Ян Хуниади” 7, 8.30-12.30 и 13-16.30 ч.

В офисите на ИЗИПЕЙ АД.

По Интернет, чрез www.ePay.bg

В офиси на ЦКБ АД – клон Варна

В офиси на банка Пиреос

В офиси на Банка ДСК

В клонове на „Български пощи“

„Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП“ със следния линк https://inetdec.nra.bg

През онлайн платформата на www.transcard.bg за притежателите на кредитни карти транскарт

Информация за размера на задълженията Ви може да получите на гише „Информация” в Дирекция „Местни данъци”, бул. ”Сливница” No 191, тел. 052/820 905, както и на следните интернет страници www.varna.bg, www.nap.bg, www.epay.bg.