МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

    ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дирекция на природен парк “Златни пясъци” – Варна

ОБЯВЛЕНИЕ

Дирекция на Природен парк „Златни пясъци“, на основание чл. 91 от Кодекса на труда,  във връзка с чл. 31, ал. 2 и чл.33 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии и Заповед № РД05-00029/19.04.2024 г. на Директора на ДПП „Златни пясъци“

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Главен специалист – горски инспектор” в ДПП „Златни пясъци“

•  Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Главен специалист – горски инспектор” са:

  1. Образователна степен – средно лесовъдско образование или приравнено на него;

Специалност: „Горско стопанство“ с придобита квалификация „техник-ледсовъд“ или „техник-технолог“, или професия „техник-лесовъд“ или „техник-механизатор“, или приравнени към тях образование и квалификация в съответствие с изискванията на ЗПОО и ЗПУО.

2.  Професионален опит – 2 (две) години

3.  Специфични изисквания за заемане на длъжността: кандидатите да отговарят на условията по чл.198 от Закона за горите и чл. 30 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии.

•  Начин за провеждане на конкурса:

1.  решаване на тест

2.  интервю за професионална компетенстност

•  Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1.  Заявление за участие

2.  Автобиография европейски формат – CV

3.  Копия от документи, удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен

4. Свидетелство за съдимост или съответен документ, удостоверяващ, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер

5.  Документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността

6.  Медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето:

а)  не страда от психически разстройства;

б) през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел II от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества;

7.  Документ от районния съд по местоживеене, удостоверяващ, че:

а) срещу лицето няма наложени мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;

б) лицето не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания;

8.  Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство – минимум категория „В“;

9.  Медицинско свидетелство.

Забележка: За участие в конкурса се допуска и кандидат, който не е получил документа по  т. 6, буква „б“ и т.7, но представи декларация по образец (приложение № 11) от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии.

•  Място и срок за подаване на документите:

Документите следва да бъдат представени в едномесечен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса на интернет страницата на ДПП и на ИАГ, лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в деловодството на ДПП „Златни пясъци“, ет.2 в сградата на Посетителско – информационен център до хотел „Зора“, по пътя за с. Кранево, всеки работен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:30 часа до 16:30 часа.

Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

•  Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

    Списъците с допуснати и недопуснати кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Посетителско-информационен център на ДПП „Златни пясъци“, до хотел „Зора“, по пътя за с. Кранево и на интернет страницата – www.parkzlatnipiasaci.com.

• Кратко описание на длъжността:

Главен специалист – горски инспектор: Осъществява непосредствен контрол по прилагане на Закона за горите по отношение на всички дейности в горските територии, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни горски продукти. Осъществява контролните си функции под прякото ръководство на служители от по-високи длъжностни нива. Предотвратява и установява нарушения на разпоредбите на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие, Закона за лечебните растения, Закона за опазване на околната среда, План за управление на Природен парк „Златни пясъци“, както и подзаконовите нормативни актове издадени въз основа на тях.

  Образци на заявление за участие в конкурс, длъжностна характеристика, както и информация за провеждането на конкурса могат да бъдат получени всеки работен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:30 часа до 16:30 часа в деловодството на ДПП „Златни пясъци“, ет.2 в сградата на Посетителско – информационен център до хотел „Зора“, по пътя за с. Кранево.

  • публикация