Министерско предложение: Плажовете ще бъдат групирани по дадености и услуги

Морските плажове ще бъдат групирани и класифицирани, съобразно техните физико-географски дадености и видовете туристически услуги, които могат да бъдат предоставяни в рамките на дейностите по стопанисването им. Това предвиждат промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, които бяха приети в самия край на миналата  година от Министерски съвет по предложение на министъра на туризма Николина Ангелкова.
Съгласно новите промени, министърът на туризма ще извършва групиране на морските плажове по функционалност и характеристики, които влияят върху възможните начини на ползването им. Въвежда се и изискване размерът на концесионното плащане, както и последващото определяне на цените на плажните принадлежности и на предоставяните услуги да бъдат обвързани с индивидуалните характеристика на съответния морски плаж, в зависимост от групата, в която попада. Предвижда се разработването на съответна методика за определяне на минималното концесионно плащане, съобразена с индивидуалните характеристики на плажовете, която да продължи предприетите стъпки за намаляване цените на плажните принадлежности на плажовете.

24-turizum2 24-turizum3
От Министерство на туризма припомниха, че на 20 юли 2016 г. правителството прие промени в действащата методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и бе прието решение за въвеждане на  минималните задължителни критерии при комплексната оценка на офертите на участниците в конкурс за определяне на концесионер на морски плаж, с което като критерий за оценка бе въведена предлаганата  цена за 1 бр. чадър и за 1 бр. шезлонг. При определяне на минималната цена на концесионното плащане за всеки конкретен  случай , методиката се базира  на съответните прогнозни базисни цени за 1 бр. чадър и 1 бр. шезлонг, в зависимост от местонахождението и особеностите на конкретния морския плаж, т.е. в зависимост от съответните показатели по Методиката. Тази базисна цена варира в зависимост от степента на развитие на прилежаща инфраструктура на плажа, близостта, липсата и/или наличието на леглова база, както и нейния брой в или до морския плаж. За плажове, разположени до населени места под 10 хил. души, базисната прогнозируема цена на 1 бр. чадър или 1 бр. шезлонг е 2 лв., в населени места с около и над 10 хил. души – 3 лв., а при националните курорти – 4 лв. С днешните промени в ЗУЧК се продължава тази политика, като се детайлизират елементите, които ще оказват влияние за формиране на специфични изискванията към концесионерите, в това число и към очакваните предлагани от тях цени на плажните принадлежности.
Групирането ще позволи да се отчетат индивидуалните характеристики на плажовете, като ще се вземат предвид дали те се намират в урбанизирана територия или не, каква леглова база има в близост, големината на ивицата, природните й особености и др. По този начин всяка категория плажове ще могат да се управляват по различен начин като се отчита търсенето и нуждите на потребителите на туристическа услуга.
На тази основа се определят четири основни групи морски плажове:
Група I – Морски плажове, разположени в непосредствена близост до урбанизирани територии;
Група II – Морски плажове, разположени в неурбанизирани територии, в близост до туристическа дестинация, включително урбанизирани територии и/или къмпинги;
Група III – Морски плажове, разположени в неурбанизирани територии, отдалечени от туристическа дестинация, вкл. урбанизирани територии и/или къмпинги;
Група IV – Морски плажове с ограничено ползване или определени за развиване на специален вид туризъм.
Обособяването на морските плажове в групи ще се извършва, въз основа на минимален набор от критерии, включващи географското разположение на морския плаж; степента на урбанизация на териториите, прилежащи към морския плаж, природно-климатични и екологични характеристики, близост до туристически дестинации. За първите три групи се предлага и създаването на съответни под-групи, които да допринесе за още по-детайлното им разделение. Предвижда се допълнително доразвиване и детайлизиране на диференцирането в отделна наредба към закона.
Законопроектът въвежда и класификация на морските плажове, съобразно туристическите услуги, които могат да се предоставят на тях, въз основа на минимални изисквания за техния вид и качество. Групирането на морските плажове, вкл. и по възможностите за ползването им, ще доведе в максимална степен до баланс между удовлетворяване на изискванията и нуждите на потребителите и предоставянето на различните видове туристически услуги. Създаването на отделни групи и класове морски плажове и прилагането на различен подход спрямо тях, се очаква да окаже пряко въздействие върху основните бизнес модели, използвани при възлагането на концесии (съответно – договори за наем) на морски плажове. С промените се цели постигането на устойчивото развитие и конкурентоспособност на националния туристически продукт, в съчетание с осигуряване защита на потребителите на туристическите услуги.
Предложените промени бяха обсъждани с всички заинтересовани страни – кметове, туристически бранш, концесионери на морски плажове и др., повече от 6 месеца. Проведени бяха редица срещи с участието на министъра на туризма, като всички получени предложения бяха систематизирани и разгледани, като голямо част от тях са част от приетия днес законопроект.