Микрофинансирането като възможност

Микрофинансирането не е страшна дума, още повече, тя обединява в себе си така популярните бързи кредити, които завладяха България през последното десетилетие. В този смисъл микрофинансирането е сбор от финансови услуги насочени към хора с по-ниски доходи и такива, които нямат пълен достъп до класическите кредитни продукти на банковите институции.

Защо обаче микрофинансирането и в частност бързите заеми са възможност? Резонно е да се отговори на този въпрос, защото изглежда в информационния бюлетин попадат повече неуспешните кредити, задлъжнялостта, високата цена на бързите заеми и т.н.

Микрофинансите са възможност за домакинства и лица с ниски доходи, да получат достъп до качествени финансови услуги; до финансиране на дейности и инициативи, за да генерират приходи; да стабилизират потреблението си и да имат някаква защита срещу рискове. Именно затова самият термин в началото се е свързвал предимно с бързите кредити, но постепенно дейностите са се е развили в нещо по-голямо и обхващат спестявания, застраховки, плащания и т.н.

Микрофинансирането в различните страни има своите проявления. Както например в България, най-добре са развити услугите по бързо мини финансиране, а това са дължи на причини, които може да бъдат дискутирани с дни. Бързите кредити обаче, за да бъдат възможност, такава каквато е свързана с основния замисъл на микрофинансирането, следва да се базират на принципи.

Няма как ако небанковите фирми са организирани само към печалбата и към дърпане на клиенти от банковото кредитиране да изпълняват ролята си на институции със някаква справедлива социална цел. Това обаче също е експертен въпрос.

В този смисъл, когато търсите микрофинансиране под формата на така известните бързи кредити, влизайте в отношения с кредитни институции, които са запазили духа на първоначалната идея и това е видимо в организирането на комуникацията с клиентите и в техните бързи кредитни продукти.