Местните данъци – кога и как да ги платим

 

Данъкът върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данъкът върху моторните превозни средства и патентният данък за 2018 г. вече могат да бъдат платени. В община Варна няма промяна в размера на налозите от миналата година.
Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства, е на две равни вноски: първата – до 30.06., втората – до 31.10. До 30 април предплатилите за цялата година ползват 5% отстъпка.
Патентният данък се заплаща на четири равни вноски, както следва: до 31.01., до 30.04., до 31.07. и до 31.10.
Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
Относно туристическия данък – данъчно задължените лица подават в общината декларация по образец до 30 януари на всяка година, за облагане с данък за предходната календарна година. Налогът се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Задълженията към общинската хазна могат да се внасят в брой, чрез пощенски запис или по банков път. Местата за плащане са:
На касите на дирекция „Местни данъци ”, разположени на следните адреси:
– бул. ”Сливница” No 191 (сградата на Изчислителен център ) с работно време: 9 – 17.30 ч.
– бул. ”Ген. Колев” No 92 (район „Приморски“) 9 – 17.30 ч.
– Площад „Мусала” – Информационен център, 9 – 17 ч.
– Община Варна, бул. “8-и приморски полк” 43 (Информационен център Община Варна), 9 – 17 ч.
– „Аспарухово“ – сграда район „Аспарухово“ – ул. “Народни будители“ №2, 9 – 17 ч.
Внедрени терминални устройства за плащане с банкови карти (ПОС терминал) има в следните офиси на дирекцията:
– бул. ”Сливница” No 191 (сградата на Изчислителен център);
– бул. ”Ген. Колев” No 92 (район „Приморски“);
– Площад „Мусала” – Информационен център
Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна:
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна
IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00
BIC: CECBBGSF
Код за вид плащане
Патентен данък 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Такса за битови отпадъци 44 24 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Туристически данък 44 28 00
На касите на „Информационно обслужване” АД клон Варна
– Маркет Варна ул. „Иван Срацимир“ № 2 (Колхозен пазар) – 8.30 – 12.30, 13 – 16.30 ч.
– Офис „Веолия Енерджи Варна“, ул. “Ян Хуниади” 7 – 8 – 12.30, 13 – 16.30 ч.
В офисите на ИЗИПЕЙ АД.
По интернет, чрез www.ePay.bg
В офиси на ЦКБ АД – клон Варна
В офиси на банка „Пиреос“
В офиси на Банка ДСК
В клонове на Български пощи
Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП със следния линк https://inetdec.nra.bg
През онлайн платформата на www.transcard.bg за притежателите на кредитни карти транскарт
Информация за размера на задълженията може да получите на гише „Информация” в дирекция „Местни данъци”, бул. ”Сливница” No 191, на тел. 052/820 905, както и на следните интернет страници www.varna.bg, www.nap.bg, www.epay.bg.