Към края на март: Наетите лица в областта са 3 400 по-малко

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2020 г. намаляват с 3 400, или с 2.3% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 146.5 хиляди. Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро на НСИ.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 21.9%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 10.0% и „Други дейности“ – с 6.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 9.2% е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ – съответно 20.1 и 13.4%.

В края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 6.0 хил., или с 3.9% по-малко в сравнение с края на март 2019 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 3.8 хиляди и „Строителство“ – с 1.6 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 32.4%, „Строителство“ – с 11.4% и „Други дейности“ – с 10.2%. Най-голямо увеличение на наетите лица в края на март 2020 г. спрямо края на март 2019 г. има в икономическата дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 0.9 хил., което в проценти е с 9.3%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за януари 2020 г. е 1 206 лв., за февруари – 1 198 лв. и за март – 1 179 лева.

По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2020 г. – 1 195 лв., област Варна е на четвърто място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1 805 лв., София – 1 249 лв. и Враца – 1 215 лева.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с 3.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано найголямо намаление на средната месечна работна заплата, са „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 16.6%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 12.7% и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 11.3%.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.1% спрямо първото тримесечие на 2019 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Операции с недвижими имоти“ и „Преработваща промишленост“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2020 г. са:

– „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ –

2 008 лева;

– „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни

горива“ – 1 818 лева;

– „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 741 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

– „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 761 лева;

– „Други дейности“ – 845 лева;

– „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 949 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 10.6%, а в частния сектор – със 7.2%.