Йордан Йорданов, изследовател: Българските богомили просвещават европейските народи през вековете

„Богомилството – нови проучвания“ e най-новата книга на изследователя и общественик от Варна Йордан Йорданов, написана в съавторство с Ани Василева. Трудът беше представен на 19 ноември, четвъртък, от 18 ч. в Радио Варна. В него читателят може да се запознае с неизвестни досега културни и духовни достижения на българския народ и държава през 9-и и 10-и век. Авторите използват източници извън широко утвърдените и намират факти, които са били премълчавани до този момент.
„Тогава по нашите земи работят Кирил и Методий и техните ученици, а след тях делото им е продължено от князете Боян и Иван под покровителството на брат им цар Петър. Княз Боян прави теоретическа обосновка и практическо приложение на Христовото учение, едно национално и общоевропейско движение, останало в народната памет с името богомилство“, става ясно от труда на авторите. Книгата е написана на ясен, достъпен език за българския читател и конкретно посочва много нови факти, които дават разбиране на причинно-следствените връзки в историята ни. За първи път за богомилството се говори историографски, с конкретни данни и факти, свързани и доказващи същността на случилото се. Изложена е цялостна концепция за зараждането, същността и приложението на богомилството в България.

– Какви са новите проучвания за богомилите, описани в книгата?
– Това е книга, в която за първи път богомилството се поставя на ясна християнска основа, вписано е в историографския контекст на времето, и са проследени причинно-следствените връзки в неговото проявление, както и неговите измерения в духовен, културен, социален, икономически и общочовешки аспект.
В 10-и век в България има проявление на богомилството като Христова школа, в която за първи път на Земята се прави цялостна теоретична обосновка на християнството като научна школа, и то се прилага като начин на живот в нравствено-морално отношение, като просветно дело и нов социален модел за хората, независимо от тяхното положение в обществото.

– Защо избрахте точно тази тема, какво ви свързва с нея?
– Като българин съм се интересувал от нашата история и култура, достиженията на българския гений и дух и съответно така се докоснах до информацията за богомилите. За съжаление разбрах, че почти цялата налична литература за тях е писана от противниците им, които им вменяват всякакви идеи и качества, които те не са проявявали, а тяхната собственоръчна литература е систематично заличавана.
Тази тема е много важна, защото чрез  нея се разбира, че българите от Балканския полуостров са сред първите християни в Европа. Така те се превръщат в първия християнски народ в света, който просвещава другите народи.

– Мнозина се опитват да говорят върху темата за богомилите, как можем да разпознаем достоверната информация?
– Естествено е да има много литература, но е важен подходът и подготовката на работещите по темата. Читателите също трябва да имат разбиране и съзнание, за да имат критерий и подбор към поднасяната им информация. Има писания от противниците, изопачили изцяло учението, вменили чужди възгледи на т.нар богомили. Има и художествена литература, често подразбирана и като фактология, но това са предположения и догадки, без историческа стойност. Особено пагубен е един фалшификат, писан столетия по-късно, приписван на презвитер Козма, който уж бил съвременник.
Задължително е много доброто познаване на древната култура и история на Европа, познаване на хилядолетната българска история и мисията ни като народ, проникновение върху Светото познание, вникване във вътрешната дълбока същност на християнството, необходима е всестранна подготовка, защото тук имаме процес, който засяга всички сфери на индивидуалния, обществения и общонационалния живот, който добива и световно значение.

– Какъв е коренът на богомилството, защо възниква точно тук?
– Нашата история е променената до абсолютна неузнаваемост. Изтрита е нашата многовековна християнска дейност, апостолическото ни начало от св. ап. Андрей и Павел, славната ни история от времето на императорите Константин Велики и Юстиниан Велики, родом българи, заличено е християнското дело на мизиеца Улфила и на цар Тервел, изцяло е подменено като смисъл, мащаб и цели делото на светите братя Кирил и Методий – покръстители и покровители на Европа, омаловажено е делото на българските царе Йоан-Михаил Просветител, на неговия син цар Симеон и славните му синове князете Боян, Иван и цар Петър, които създават общоевропейско християнско движение, което просвещава широките народни маси, разпространява се масово в Източна и Западна Европа, както и във Византия.

– Има ли все още заблуди относно това, че богомилите са ерес?
– Въпросът за ересите е много дълбок и трябва да се съотнесе към IV-V век, когато започва световно фалшифициране на историята и опити за подмяна на документите и истината, които продължават с различна интензивност и до ден-днешен. Нашето съвременно разбиране на разпространението на християнството не се опира на факти, заличени са документите от първите събори, а по-късните са частично отразени в протоколите.
Истината е, че българите са сред първите християни като индивидуалности, първият християнски народ в Европа и света, който приема апостолите Андрей и Павел и почти всички от втория кръг 70-те ученици на Христа. Българите християнизират Европа, от тук към Рим тече Христовата светлина и неслучайно четвъртият папа в Рим е епископ Климент от Сердика. Ясно се разбира, че софийският епископ е папа на целия Западен свят. Тук Константинопол въобще не участва, а по това време е един малък български град, именуван Бизантион.

– Какво е богомилството според вашите изследвания?
– Богомилството е чисто и просто християнство, с ясно разбиране на Троицата и Бога-Слово. Богомилите не са били дуалисти, а напротив, настолната им книга е била Евангелието на Йоан. Много важен и съществен момент е пълното разбирателство между княз Боян и брат му цар Петър. Най-важното е да се разбере, че ние имаме българска църква от първи век, през 10-и век имаме духовно-просветно дело на светите братя Кирил и Методий, което е продължено от братята князе Иван Рилски и Боян Мага. Съвременните проучвания показват, че княз Боян е духовен глава на българската църква, назначава епископите в нея, а т.нар. богомилство е вътрешно християнско движение, което изучава науката, християнството в дълбочина, и има за цел приложение на братския християнски живот. Случилото се в България през IX-X век по времето на царете Йоан Михаил, Симеон и Петър, под духовното водачество на Кирил и Методий, на Боян и Иван е връх в еволюцията на човечеството. Такъв мощен духовен християнски импулс имаме чак през 20-и век при Учителя Беинса Дуно, със светско име Петър Дънов, пак в България.
Време е да се осъзнае, че българите са духовни водачи на всички народи, че тук се раждат новите културни постижения, които се разпространяват по цивилизования свят.

– До какво води непризнаването им?
– Неосъзнаването на стойността на българското християнство от 10-и век, наричано и богомилство, води до неразбиране на националната ни история, защото именно в отстояване на Христовата истина се водят всички политически и военни борби, това е причината за падането ни под турско робство, обяснява защо Западът не подкрепя Изтока при мюсюлманското нашествие и т.н. Християнството си има своето поетапно приложение и когато липсва най-съществената част от 10-и век не може да се добие ясна представа за случилото се на външен план: острите междудържавни отношения, кръстоносните походи и т.н.

Разговаря Виолета Николаева