Европейските проекти на Варна за 2017 г.

През 2017 г. община Варна ще реализира проекти, финансирани по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на Европейския съюз (ЕС) по следните оперативни програми: ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“; ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.; ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.; ОП „Добро управление“; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – функция „Образование”, с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката.
По ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ община Варна ще реализира:
Проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк „Златни пясъци“, Община Варна“. Договорът за БФП по този проект е по процедура за директно предоставяне: „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г.“ на обща стойност 37 150 155 лв., от които 28 658 890 лв. безвъзмездна финансова помощ, 1 845 517 лв. собствено участие на община Варна и 6 645 748 лв. недопустими за финансиране разходи (в т.ч. ДДС).
Проектът включва изграждането на два подобекта:
* Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – Златни пясъци;
* Частично изграждане, реконструкция /рехабилитация на канализационната мрежа в СО „Ален мак“.
По ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. община Варна ще реализира проекти на обща стойност над 86 млн. лв.:
„Бюджетна линия за Община Варна – бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020″ – обща стойност на проекта 625 933 лв., от които 452 127 лв. БФП и 173 806 лв. съфинансиране от община Варна;
„Инвестиционна програма на Община Варна“
Изпълнението на „Инвестиционна програма на Община Варна“ подпомага реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Варна. Общата стойност на споразумението за реализация на инвестиционната програма е 85 623 445 лв., от които БФП 84 107 330 лв. и съфинансиране от община Варна 1 516 115 лв.
В рамките на одобрената „Инвестиционна програма на Община Варна“, в изпълнение на Споразумението за реализация на Инвестиционната програма на 30.07.2016 г. бяха подадени за оценка през електронната системата ИСУН 2020 три проектни предложения, като за първите две през 2017 г. се очаква да бъдат подписани договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Проектно предложение „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“, което е в рамките на Инвестиционен приоритет „Градска среда“, включва седем обекта на интервенция и е на стойност 25 231 167 лв.
Проектно предложение „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“, което е в рамките на Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“, включва 3 компонента: Компонент 1 „Разширяване и реконструкция на улични артерии, свързани с оптимизацията на масовия градски обществен транспорт (МГОТ)“; Компонент 2 „Нови превозни средства за МГОТ“; Компонент 3 „Интелигентни транспортни системи“. Общата стойност на проектното предложение е 30 563 675 лв., от които БФП в размер на 29 297 008 лв.
През месец декември 2016 г. бе подписан ДПБФП за проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“, който е в рамките на Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“, включва 10 обекта
(7 училища и 3 детски заведения) и е на стойност 16 309 437 лв.
По ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по Процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“ през декември 2016 г. бе подписан ДПБФП по проект „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на ПГГСД „Николай Хайтов“ и на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна“.
По ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. община Варна ще реализира проекти с обща стойност 3 868 хил. лв. :
Проект „Комплексни услуги за достоен и независим живот” по този проект са сключени ДПБФП в петте районни администрации на Варна – район „Одесос“, район „Приморски“, район „Младост“, район „Владислав Варненчик“ и район „Аспарухово“;
Проект „Приеми ме 2015“; Проект „Активни за устойчиво развитие на община Варна“;
Проект „Общностен център за деца и семейства – Варна“.
По ОП „Добро управление“ община Варна ще реализира :
Проект „Функциониране на Областен информационен център – Варна“ – договорът за БФП по този проект е на обща стойност 500 х.лв. (100% БФП).
През 2017 г. община Варна ще реализира проекти, финансирани от Други средства от Европейския съюз (ДЕС) по следните проекти и програми:
Проекти и програми в бюджета на община Варна; Проект „Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв. „Аспарухово“ град Варна“. През 2017 г. ще продължи реализацията на втори етап от този проект, като средствата за покриване на извършените недопустими разходи ще бъдат осигурени от бюджета на община Варна. Проект „Просперитет чрез иновации и насърчаване на устойчиви планове за градска мобилност“ (PROSPERITY) – програма Хоризонт 2020; Проект mySMARTLife „Интелигентни и устойчиви градове“ – програма Хоризонт 2020; Проект „Интерактивни градове: Ефективно управление на градовете чрез дигитални инструменти, социални медии и съдържание, генерирано от потребителите“ – програма URBACT III
Проекти и програми, реализирани във функция „Образование“ – по секторна програма „Еразъм+“ и проекти „Заедно на вълната на иновациите“, „Страсбург: Ангажимент на столица в полза на доброволческата дейност в Европа“ и „100% YOUTH CITY“.