“ДКЦV ВАРНА СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕООД обявява

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Вл.Варненчик” №262А /зад блок 51/, а именно: Помещение – стоматологичен кабинет – с площ 15,00 /петнадесет/ кв.м., при граници: кабинет ОПЛ, заедно с 6,70 /шест цяло и седемдесет стотни/ кв.м. допълнителна площ и помощни помещения, в т.ч. части за общо ползване: санитарен възел, чакалня и др./, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 140 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 13 часа на 09.06.2021г. от служител Технически секретар срещу 10 лв. Депозитът за участие е 168,00 лв, вносим по банков път.

Заявления за участие се приемат до 14 часа на 09.06.2021г., в сградата на „ДКЦ V Варна Света Екатерина” ЕООД-служител Технически секретар. Търгът ще се проведе на 10.06.2021 г. от 09,30 часа в кабинет №41, ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 24.06.2021г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 09.06.2021г. включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ V Варна Света Екатерина” ЕООД.

За справки: 052/650577; 052/650569