Деца във Вълчи дол залягат над българския език в допълнителни занятия

Допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин, се провеждат в община Вълчи дол. Целта е малките момченца и момиченца да могат по-бързо и лесно да се адаптират и да почнат да учат, научават и разбират уроците си.

Заниманията се водят от експерти, които работят и за повишаване на мотивация на децата и родителите за участие в образователния и възпитателния процес, за продължаване на образованието и записване в първи клас.

Паралелно с това са организирани и клубове: „Традиции и обичаи” – запознаване с ромския и българския бит, култура, традиции и обичаи; фолклорни области; обреди и обичаи изработка на апликации и рисунки с традиционни фолклорни орнаменти, мотиви и др. „Етно танци“ – с разнообразни дейности, целящи създаване и поддържане на училищни и културни традиции, различните култури, свързани с етническа принадлежност,музика, танци и др. В работата на клубовете по интереси са включени деца от общината от четирите детски градини.

Освен това се проведе и превенция и обучения на терен, консултация и обучения на място, тренинги за развитие на личните и социалните умения на децата, за запознаване с разликите между детска градина и училище за осъществяване на плавен преход, за превенция на агресивните и противообществени прояви, рисково поведение и др. За активна подкрепа и стимулиране на участието в обучителния, възпитателния и социален живот, децата бяха подпомагани от психолози. Бяха проведени над 180 индивидуални срещи с деца за социално и психологическо консултиране

Работата се проведе по проекта „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи дол”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Водеща организация бе община Вълчи дол, а партниращи детските градини „Здравец“, „Слънце“, „Звездица“, „Надежда Крупская“ и сдружение „Асоциация за европейско развитие“, стана ясно на пресконференция, проведена в община Вълчи дол.