Девет общини ще третират съвместно битовите и зелените си отпадъци

 

Община Девня внесе проектното предложение за изграждане на инсталации за предварително третиране на битови и компостиране на зелени отпадъци по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Това обяви Свилен Шитов – кмет на Девня и председател на Регионалното сдружение за управление на отпадъци на общините от регион Провадия (РСУО – Провадия), на провелото се миналата седмица Общо събрание на организацията. В нея Девня е водеща община, а останалите 8 са партньори. Общата стойност на проекта е 12 913 236 лева. Теренът, на който се предвижда да бъдат изградени съоръженията, е в землището на село Падина и вече има изготвен ПУП-ПРЗ.
РСУО – Провадия, обхваща общините Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Провадия и Суворово. На провелото се днес заседание бе решено да се преработят морфологичните анализи на деветте общини за битовите и зелените отпадъци, както и да се изготви регионална програма за управление на отпадъците. Консултантският екип ще актуализира и допълни всички разработени до момента документи в съответствие с актуалните морфологични анализи и в сроковете, определени от експертната работна група към Министерството на околната среда и водите.