Двадесети конкурс „Домашно вино“ Варна 2016

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Конкурсът се организира и провежда от в. „Народно дело Седмицата“, а мястото е рест. „Старата къща” във Варна, ул. „Никола Вапцаров” № 2 (до Морско училище) от 14,30 ч. на 11 февруари 2016 г.
Чл. 2. В конкурса могат да участват вина, произведени само при домашни условия.
Чл. 3. Могат да бъдат представени бели, розови и червени трапезни вина,
пенливи и ароматизирани (билкови), произведени от европейски сортове грозде. Минималното количество на произведеното вино да бъде 50 литра, а максималното – не повече от 1 тон, само от последната реколта, и то да не е обект на търговия, както се изисква от Закона за виното и спиртните напитки за семейна консумация.
Чл. 4. В конкурса нямат право да участват вина, произведени от лица, регистрирани като винопроизводители в Националната лозаро-винарска камара.
Чл. 5. Оценката на участващите в конкурса вина се определя по 100-балната система.

II. ЖУРИ, ОЦЕНКИ И НАГРАДИ
Чл. 6. Оценката на вината се извършва от жури от утвърдени дегустатори в състав: председател, секретар и 3-ма членове, като журито оценява образците при пълна анонимност. Уеднаквяването на критериите за оценка се извършва чрез предварителна дегустация на подходящо подбрана проба вино в началото на конкурса.
Чл. 7. Работата на журито се ръководи от председател и секретар, които следят за нормалното анонимно провеждане на конкурса, като техните оценки не участват във формирането на крайната средна дегустационна оценка на всяко вино.
Председателят на журито по искане на неговите членове, прието с мнозинство, има право:
1. Да подложи на повторна оценка дадена проба вино.
2. Да поиска прекатегоризиране на дадена проба, ако тя не е правилно подадена в категорията си.
3. Да елиминира единичните екстремални оценки на някой член на журито, като задължително се подписва под решението си върху дегустационния лист.
Чл. 8. Секретарят на комисията:
1. Информира председателя на комисията за нередности в хода на дегустацията.
2. Осъществява връзката между дегустаторите, председателя на журито и бюрото за обработка на резултатите.
3. Замества председателя.
Чл. 9. Дегустаторите са задължени:
1. Да спазват този правилник.
2. Да оценяват предоставените им проби по съвест според професионалните критерии.
3. Да попълват дегустационен лист за всяка проба.
4. Да си водят свой контролен лист, в който да отразяват и средната оценка на дадена проба.
Чл. 10. Вината се поднасят за дегустация по възможност от хомогенна серия. Поредността по отношение на цвета е: бели, розови, червени, а по отношение на захарното съдържание: сухи, полусухи и сладки. Температурата на белите и розовите трапезни и ароматизирани вина трябва да бъде 12-13 градуса, на червените – 15-18, на пенливите – 7-9. Закодирането и редът на поднасяне на пробите се извършват само от председателя и секретаря на журито.
Чл. 11. Бутилките с образците се отварят за дегустация в съседно на дегустационната зала помещение. На членовете на журито образците се поднасят налети в специални дегустационни чаши при пълна анонимност.
Чл. 12. Оценката на вината е съставена от следните показатели: цвят, прозрачност (бистрота), аромат, вкус, игра (пенливост) за пенливите вина, послевкус, общи впечатления.
За всеки образец се попълва отделен дегустационен лист.
Чл. 13. След изчисляване на средната оценка същата се съобщава на членовете на журито и на присъстващите в залата публично.
Чл. 14. Награждаването на вината става въз основа на получената средна аритметична оценка в низходящ ред поотделно за белите, розовите и червените трапезни вина, ароматизирани и пенливи.
III. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОБИТЕ
Чл. 15. Участниците в конкурса представят от 29 януари до 8 февруари 2016 г. безплатно две бутилки от 700 или от 750 мл от всеки заявен образец в Етно ресторант „Старата къща“ (до Морско училище) от 10 до 18 ч. Пробите се предават с етикети.
На всяка бутилка в етикета се посочва:
– наименование на виното
– година на производство (реколта)
– сорт или сортов състав
– производител: име, презиме, адрес, телефон
– Текст: Произведено за семейна консумация
– Подпис

Чл. 16. Всяка представена проба се класифицира и проверява от председателя или секретаря на журито. Те проверяват състоянието на пробите и спазването на изискванията  и гарантират анонимността при провеждането на конкурса. Те закодират участващите проби и определят реда на тяхното поднасяне съгласно професионалните правила за дегустация.
Чл. 17. На 9 февруари дегустационната комисия извършва предварителна дегустация, при която се прави селекция на представяните вина и се определят вината за публичната дегустация на 11.02.2016 г. По време на предварителната дегустация секретарят на комисията води бележки относно качеството и оценката на всяко представено вино.
Чл. 18.  Резултатите от конкурса се огласяват публично в деня на дегустацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЕГУСТАЦИОННАТА КОМИСИЯ:
инж. Е. Карабоева