Годишната статистика отчете: Притеснителен ръст в младежката престъпност

 

 

През 2018 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Варна са водени 641 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им се увеличава с 45, или със 7.6%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 81.9%;

Малолетни (8 – 13 г.) – 18.1%;

Момчета – 533 (83.2%);

Учащи – 473 лица (73.8%);

В криминогенна среда живеят 280 малолетни и непълнолетни, или 43.7%.

Броят на заведените на отчет в ДПС в област Варна през 2018 г. малолетни и непълнолетни е 219, или 34.2% от всички водени на отчет лица, като 80.4% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2017 г. броят на новозаведените се увеличава с 15.3%.

През 2018 г. снети от отчет в ДПС са 245 малолетни и непълнолетни лица, или 38.2% от водените на отчет през годината. Причините за това са:

поправяне на поведението – 160 лица (65.3%);

навършване на 18-годишна възраст – 69 лица (28.2%);

други основания – 16 лица (6.5%).

За извършени противообществени прояви в област Варна през 2018 г. през ДПС са преминали 231 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 141, или 61.0%, а момичетата – 90 (39.0%). В сравнение с 2017 г. броят на преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви намалява с 48 лица (17.2%). В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за:

бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална

услуга от резидентен тип – 76 лица, или 32.9%;

употреба на психоактивни вещества – по 29 лица, или по 12.6%;

непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място – 20 лица, или 8.7%.

Сред другите обществено значими противообществени прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни през годината са:

проява на насилие и агресия – 7.4% (17 лица);

повреждане на обществена и/или частна собственост – 5.6% (13 лица).

През 2018 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления в област Варна, е 277 и в сравнение с 2017 г. нараства с 1.8%.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 – 17 години. Извършители на кражби са 132 лица, или 47.7% от всички лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти – 21.2% (28 лица), на кражби от домовете – 15.2% (20 лица), на джебчийски кражби – 11.4% (15 лица).

През 2018 г. пострадали от престъпления в област Варна са 180 деца, от които 69, или 38.3%, са момичета. Малолетни са 47 лица (26.1%), а непълнолетни – 133 (73.9%).

Най-голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество – 100 лица (55.6%). Следват пострадалите от нанесени телесни повреди – 40 лица (22.2%), от грабежи – 17 лица (9.4%) и блудство – 6 лица (3.3%).

През 2018 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Варна са образували 265 възпитателни дела, от които 247 (93.2%) по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела през годината е 249, като от тях в срок до един месец са решени 150 дела, или 60.2%. Прекратени на различни основания са 12 дела (4.5% от образуваните възпитателни дела). В края на 2018 г. 17 дела, или 6.4% от образуваните, са останали несвършени.

През 2018 г. местните комисии са наложили 445 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 309 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 323 общественоопасни деяния. Най-често налаганите възпитателни мерки са:

предупреждение – в 145 случая (32.6%);

поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател – в 101 случая (22.7%);

задължаване да участва в консултации, обучения и програми – в 88 случая (19.8%).

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните:

малолетни са 90 лица (29.1%), а непълнолетни – 219 (70.9%).

момчетата са 278 (90.0%), а момичетата – 31 (10.0%).

164 лица (53.1%) са с основно образование, а 122 (39.5%) – с начално.

През 2018 г. 201 деца са преминали през съществуващите на територията на областта консултативни кабинети към местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Организирани са 47 тематични кампании за превенция, в които са обхванати 6380 лица. През 2018 г. е осъществявана превантивна възпитателна дейност с 80 деца, живеещи в криминогенна или конфликтна среда, а обществените възпитатели са работили с 363 малолетни и непълнолетни.