Въвеждат засилени мерки срещу пожарите във Варненско

 

Засилени мерки за осигуряване на пожарна безопасност са предприети в горските територии във Варненска област. В съответствие със заповедта на областния управител Стоян Пасев и в координация с всички отговорни институции горските и ловни стопанства към Североизточно държавно предприятие са създали организация за повишен контрол и незабавни действия по ограничаване и потушаване на евентуални пожари.
Пожароопасният сезон, обявен за горите, ще продължи до 31 октомври. През този период е забранено паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Изхвърлянето на отпадъци трябва да става само на определените за целта места, предупреждават от СИДП.
Собствениците и ползвателите на земеделски земи в близост до горски фонд са длъжни да бъдат в готовност за борба с пожарите и да поддържат в техническа изправност своите пожарогасителни устройства. Съгласно Закона за опазване на земеделските земи, изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци е забранено.
Апел за повишена бдителност се отправя към собствениците на съоръжения, попадащи в залесени площи, към военните поделения, които извършват полеви занятия или учения в горите, както и към всички физически лица. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите трябва да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност преди всяко пребиваване в горски територии. При огнен инцидент или съмнения за нарушение в гората гражданите могат да подават сигнали на тел. 112, напомнят от СИДП.