Варненско училище въведе достъп само с чипове

Варненското СОУ „Св. Климент Охридски“ вече е оборудвано със специална пропускателна система. Тя се основава на чип устройство, датчик за движение и звънец.
Така се предотвратява възможността външни лица да влизат неконтролирано в сградата. Ето как обясняват от ръководството нововъведението.

9 - Chipove 3
„С оглед повишаване степента на сигурност на учениците и децата от 10 март се въвежда система за контрол на достъпа в училищната сграда. Влизането от всички входове за всички ученици ще се извършва с индивидуален чип, който ще се раздаде срещу подпис от класните ръководители.
Технологията за достъп е следната:
При влизане чипът се доближава до устройството (четеца), чува се звуков сигнал, светва зелена светлина и след 2-3 секунди вратата вече е отключена и може да се отваря. При излизане сензорът отчита движението пред вратата и след 2-3 секунди вратата може да се отвори (чипът не се използва). С цел ограничаване свободния достъп в сградата, получаването на всякакви видове служебни бележки, уверения и др. подобни, ще се извършва по следния начин:
вариант 1 – от самите ученици – всеки ден в голямото междучасие за 1-ва и съответно 2-ра смяна;
вариант 2 – от родител: влиза се през училищния сайт http://klimentvarna.com/ в раздела електронни форми и се попълва  електронния формуляр. Получаването на готовите бележки ще се извършва по следния график: вторник – 16,30-17,30, и петък – 7,30-9 ч. в канцеларията на училището.
Всички родители, които желаят среща с учител или класен ръководител извън определените часове за консултиране, публикувани на училищния сайт, ще влизат в сградата по общия ред със записване при охранителите след предварително уговорено време извън учебните часове.