Варна ще разполага с общо 556 700 000 лева през тази година

488 070 000 лева е макрорамката на бюджета на Варна за 2021 година. С планираните средства, които трябва да постъпят от Европейски проекти и програми, парите, с които ще разполага града достигат до 556 700 000 лева. Това стана ясно днес от представянето на финансовата програма от кмета Иван Портних.

„Проектобюджетът на Варна за 2021 година бе подготвен в безпрецедентна обстановка, породена от световната пандемия и несигурната бъдеща траектория на развитие на Covid-19 върху обществения живот и икономиката. Непланираните разходи, отлагането на редица данъци и ставки бяха огромно предизвикателство. Успяхме да се справим“, заяви кметът Иван Портних при представяне на документа пред представители на медиите във Варна.

През 2021 г. функция „Образование“ ще разполага със 184 790 000 лв., което е 38% от макрорамката на проектобюджета. Като Град на Знанието Община Варна и тази година отделя най-много средства за образование. Това е увеличение с 30 769 000 лв. спрямо първоначалния бюджет на 2020 г. Предвижда се увеличение на заплатите на педагогическия персонал средно с 15%. Инвестиции в образователна инфраструктура са свързани с изграждане на 12 нови сгради и пристройки на училища, детски градини и ясли във Варна. За тях са осигурени средства в размер на 31,2 млн. лв. от правителството. Със съфинансиране на Община Варна.

Функция „Здравеопазване“ е с макрорамка от 26 335 000 лв. Увеличението спрямо първоначалния бюджет на 2020 г. с 2 617 000 лв. Гарантирани 16 общински програми за профилактика на заболявания, на стойност 329 000 лв. Осигурени средства по КТД за работещите в общинското здравеопазване. Продължава финансирането на лечебни заведения в общината чрез отпускане на капиталови трансфери. Заложени са разходи за борба с COVID-19 – закупуване на лични предпазни средства, дезинфекционни препарати и др. Продължават ремонтите на ДЯ „Чуден свят“ и ДЯ „Роза“.

За функция „Социални дейности“ са заложени 21 983 000 лв. Увеличението е с 4 796 000 лв., спрямо бюджета за 2020 г. Богатата социална програма ще разполага с 4 040 539 лв. Тя ще бъде обогатена с нова услуга – Асистентска подкрепа за асистентски услуги за хора с увреждания, включително за деца, на стойност 2 901 080 лв.

Функция „БКС / Инженерна инфраструктура“ е с макрорамка от 157 080 000 лв. Увеличението спрямо 2020 г. с 58 266 000 лв. Предвидено е благоустрояване на междублокови пространства на територията на целия град. Капиталова програма е на стойност 181 499 976 лв, от които 121 112 584 лв. От бюджета и 60 387 392 от оперативни програми и проекти. Част от мащабните проекти са пълно обновяване на “Кайсиева градина”, Вл. Варненчик – II и III м. р.; Проектиране на реконструкция на бул. „Цар Освободител“, в участъка от бул. „Васил Левски“ до пътен възел Летище; Предпроектни проучвания за скоростен екологичен транспорт (леко метро); Актуализация на проект „Продължение на ул. „Атанас Москов“ към Южна промишлена зона; Проектиране и изграждане на ново мостово съоръжение през Кокарджа дере, свързващо улица „Генерал Георги Попов“ и улица „Подвис“ (за улеснение на много хора в района).

За функция „Култура, спорт“ са предвидени 19 561 000 лв. Пандемията показа, колко е важно да можем да предлагаме услуги на гражданите в електронна среда. Към момента Община Варна работи с 52 броя електронни услуги, осигурен е обществен достъп до 28 регистъра с отворени данни. Продължаваме работа са разширяване на възможностите за онлайн комуникация с гражданите, коментира кметът. В сферата на екологията са предвидени 5 088 824 лв за озеленяване, 3 200 000 лв. за осветление. Предстои реализацията на проект „Екологично чист транспорт на Варна“.

За разлика от представянето на проекта на администрацията на кмета Иван Портинх, което беше на живо, задължителното по закон публично обсъждане на проектобюджета на Община Варна за 2021 г. се проведе онлайн.

През тази година местната власт планира да поеме нов дълг, с който да реализира поредица от проекти. Те са следните:

1. Проект „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна и основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията на Община Варна”.

Стойност на проекта: до 38 485 478 лв. с ДДС

Начин на финансиране и обезпечаване: Дългово финансиране в размер до 38 485 478 лв. – заем от финансова или кредитна институция;

2. Проект „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”, ІI-ри микрорайон, включително ул. ”Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”, гр. Варна“ – II етап: Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. „Асен Разцветников“, ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“, в това число основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“ и благоустрояване на междублоково пространство в район „Владислав Варненчик“, „II-ри микрорайон“ – източна част, гр. Варна“.

Стойност на проекта: до 9 719 142 лв. с ДДС

Начин на финансиране и обезпечаване: дългово финансиране в размер до 1 514 522 лв. – заем от финансова или кредитна институция; финансиране от държавния бюджет в размер на 8 000 000 лв., съгласно ПМС № 360/10.12.2020 г. за частично финансиране на основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“ и благоустрояване на междублоково пространство в район „Владислав Варненчик“, „II-ри микрорайон“ – източна част, гр. Варна”; Собствено финансиране осигурено от бюджета на Община Варна в размер до 204 620 лв.

3. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на Община Варна”.

Стойност на проекта: до 30 304 211 лв. с ДДС

Начин на финансиране и обезпечаване: Дългово финансиране в размер до 30 000 000 лв. – заем от финансова или кредитна институция; Собствено финансиране осигурено от бюджета на Община Варна в размер до 304 211 лв.

4. Проект „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна”.

Стойност на проекта: до 41 200 000 лв. с ДДС

Начин на финансиране и обезпечаване: Дългово финансиране в размер до 10 000 000 лв. – заем от финансова или кредитна институция; финансиране от държавния бюджет в размер до 31 200 000 лв.

фото Live.Varna.bg